Om lauget

Profil og formål

Oslo Skredderlaug er en organisasjon av skreddermestre, med det formål å fremme, utvikle og fastholde kvaliteten i skredderi, inspirere til videreutvikling av skredderhåndverket, fremme det kollegiale samarbeide samt motvirke usunn konkurranse.

Laug er representert i følgende faglige utvalg: ………………….

Vi er blant annet aktivt involvert i utdannelsen av skreddere, gjennom Mesterbrevs utdannelsen i skreddermestere, skreddersvenner og fagarbeidere innen bekledning. Lauget stiller i samarbeide med de kommunale faglige utvalgene  sensorer/skue mestre til rådighet ved de årlige eksamener, og det er lauget der innstiller elever til priser og medaljer, som utdeles i forbindelse med den årlige utdeling av svennebrev og mesterbrev på Oslo Rådhus.

Oslo Skredderlaug er medlem av Oslo Håndverks- og Industriforening, OHIF, som ble stiftet 8. november 1838 og er Norges eldste næringsorganisasjon,

OHIF er åpen for alle håndverks- og industribedrifter i Oslo og omegn og arbeider næringspolitisk for å ivareta interessene til medlemsbedriftene overfor myndigheter og andre.

OHIF´s håndverksmedlemmer representerer det ypperste innen sine fag, og mestertittelen og medlemskap i en bransjeforening gir kunden den beste sikkerhet for kvalitet og riktig pris på håndverkstjenester.

OHIF arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til yrkesfagene og bidrar økonomisk til fagenes rekrutteringstiltak.

OHIF´s Formål er:

Å fremme håndverkets og industriens utvikling og ivareta disse næringers økonomiske og deres utøveres faglige og sosiale interesser i Oslo og omegn.

Å skape et samlingssted for medlemmene.

Å forvalte og sørge for drift og vedlikehold av foreningens eiendom Rosenkrantz gate 7 i Oslo.

I disse lokaliteter holder Oslo Skredderlaug sine medlemsmøter.

Oslo Skredderlaug er medlem av Norges Håndverkerforbund, Oslo, stiftet 1886 (het i årene 1960—76 Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund,

Håndverks utdanning gir deg:

Varierte og spennende yrkes- og utdanningsmuligheter

Solid faglig ballast

Økt mobilitet i arbeidsmarkedet

Mulighet til å utnytte dine praktiske og teoretiske evner

HVA ER EN HÅNDVERKSMESTER?

Den som har rett til å kalle seg mester, har bevist at han eller hun på sitt område kan dokumentere et høyt nivå på hvert av disse feltene:

Kunnskap fordi mesteren har bestått mesterprøvene og sitter inne med den nødvendige teoretiske bakgrunnen. Kompetanse fordi mesteren representerer både praktisk erfaring og en faglig utdanning. Kvalitet fordi mesteren kan utføre sin gjerning i beste håndverkstradisjon. Konkurranse fortrinn fordi mesteren tilfredsstiller markedets referansebehov og evne til å oppfylle markedets krav, fordi mesteren har spesialisert seg på sitt fagområde.

Få utdanningsretninger kan vise til så lange tradisjoner som håndverksyrkenes. I vårt naboland, Danmark, ble Skredderlauget startet i 1207. Det ligger lang tid og store sprang i utviklingen fra laugsvesen til informasjonsteknologi.

Endrede behov, nyvinninger innen tekniske hjelpemidler og høyere krav om effektivitet, fører til at mesterutdanningen alltid vil være i utvikling.

Et mesterbrev forutsetter både en sterk faglig bakgrunn og et solid grunnlag for å kunne drive næringsvirksomhet til beste for kunder, ansatte og samfunnet. Derfor kreves det i dag, i tillegg til svennebrev/fagbrev og praksis, mestereksamen i fire fag: økonomi, markedsføring, ledelse og yrkesteori.

Undervisningen i disse fagene har som siktemål at kunnskapen skal gi kompetanse til en styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse, slik at mesterbedriftenes håndverksmessige kvalitetsnivå kan opprettholdes og videreutvikles. Utdanningen skjer i samarbeid med Mesterbrevnemnda, gjennom Folkeuniversitetet og i skoleverket.